. DŔ tha seo a' ciallachadh dhuinn - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Na tha seo a' ciallachadh dhuinne / What this means for us

Bidh buaidh mh˛r aig atharrachadh gnÓth-shýde air sluagh is eaconamaidh na h-Alba. Bheir te˛dhachd nas blÓithe, ýrean mara Órdaichte agus pÓtranan caochlaideach aimsire buaidh air ar dualchas nÓdarra, agus mar sin, air ar s˛isealtas, ann an d˛ighean cudromach.

Maor-d¨thcha agus clann-sgoile air cuairt gu pÓirc ann an Glaschu. ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Daoine

Faigh tuilleadh a-mach mu mar a dh'fhaodadh atharrachadh gnÓth-shýde buaidh a thoirt air ar beatha lÓitheil.

Tuathanas Auchenbainzie, Thornhill. ęGlyn Satterley/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Eaconamaidh

Faigh tuilleadh a-mach mu mar a dh'fhaodadh atharrachadh gnÓth-shýde buaidh a thoirt air eaconamaidh na h-Alba.