. GnŔithean - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Buaidh air nÓdar ľ gnŔithean

DŔ a tha s˛nraichte mun ghnÓth-shýde a th' ann an Alba an-drÓsta a thaobh ghnŔithean?

Taobh a-staigh na Roinn E˛rpa tha gnÓth-shýde na h-Alba s˛nraichte seach gur i aon den fheadhainn as motha air a bheil an Cuan Siar farsaing a' toirt buaidh. Tha geamhraidhean an ýre mhath blÓth is fliuch ann an Alba agus samhraidhean a tha fionnar is fliuch, gu s˛nraichte san taobh an iar, ann an coimeas ri Óiteachan eile aig an aon Óirde. Tha na beanntan againn ag Órdachadh an raoin shuidheachaidhean sýde ann an Alba, le suidheachaidhean caran artaigeach aig mullach nam beann. Tha m˛ran de ghnŔithean na h-Alba air a bheil suidheachaidhean s˛nraichte mar sináfreagarrach donáÓrainneachd.á

Ciamar a bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh air gnŔithean?

Bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh dhýreach air gnŔithean, mar eisimpleir, ri linn tuileachaidhean m˛ra bidh barrachd lighe ann am m˛ran aibhnichean agus millidh sin nas trice grunndan sýolachaidh a' bhradain. Bheir l¨ghdachadh ann an c˛mhdach sneachda air na beanntan l¨ghdachadh air farsaingeachd cuid de lusan beinne. Ach dh'fhaodadh buaidh neo-dhýreach a bhith a cheart cho cudromach, e.g. dh'fhaodadh nach Ólaicheadh e˛in ˛ga aig an aon Óm ri an creachadairean agus 's d˛cha nach bi fl¨raichean fosgailte nuair a tha poileanaichean gnýomhach.

Tha cuid de bhuaidhean a tha gu s˛nraichte tuaiteamach, mar atharrachaidhean anns an dÓimh eadar plÓighean/galaran agus na bhios iad a' bualadh, eadar sealgairean is an creach, agus air a' chothrom fharpaiseach eadar na gnŔithean fhŔin. Anns na suidheachaidhean sin tha e do-dhŔante obrachadh a-mach le cinnt dŔ na gnŔithean ann an Alba a bhuannaicheas no a chailleas.

An caill Alba gnŔ sam bith?

Caillidh; tha e coltach gun tŔid cuid de ghnŔithean Ó bith ann an Alba mura bi an sýde a tha freagarrach dhaibh ri fhaighinn. Mar eisimpleir, falbhaidh an tÓrr, an t-iasg a tha miannach air uisge fuar, ann an suidheachaidhean nas blÓithe. Dh'fhaodadh gun tŔid gnŔithean malairteach a chall cuideachd, mar eisimpleir, tha giuthas Corsican mu thrÓth a' fulang leis a' ghalar external site , an gaiseadh red band needle a tha ag Ŕirigh bho fungas a tha soirbheachadh ann an suidheachaidhean blÓth, bruthainneach.

An tig gnŔithean ¨ra a-steach a dh'Alba?

Thig; tha sinn mu thrÓth a' faicinn gnŔithean ¨ra a' gluasad a-steach a dh'Alba. Tha cuid a' tighinn gu nÓdarra bho dheas mar a tha an sýde a' fÓs nas freagarraiche dhaibh. Tha gnŔithean eile a tha daoine air a thoirt a-steach, mar eisimpleir gu pÓircean is gÓrraidhean, dualtach sgaoileadh gun d¨thaich fharsainge nuair a dh'fhÓsas an sýde againn nas coltaiche ris an Óite bhon tÓinig iad. Tha an sgoltan external site ána dheagh eisimpleir de dh'eun a tha a' sýor sgaoileadh gu tuath air feadh Alba.

DŔ a' bhuaidh a tha dualtach a bhith aig na gnŔithean ¨ra?

Cha toir a' chuid mh˛r a stŔidhicheas iad fhŔin buaidh mh˛r sam bith air na gnŔithean a th' ann. Ach tha cuid a chuireas Ós do na gnŔithean a th' ann agus a thig gu bhith ionnsaigheach. Faodaidh gnŔithean ionnsaigheach droch bhuaidh a thoirt air cuid de dh'Órainnean leithid fýor-uisge agus thathas gam meas mar aon de na cunnartan as motha a tha an l¨ib atharrachadh gnÓth-shýde.

Faodadh gnŔithean a chaidh a thoirt a-steach roimhe a bhith nan duilgheadas nas motha ann an sýde chaochlaidich. Mar eisimpleir 's e deagh shamhla a th' ann an Rhododendron ponticum de ghnŔ ionnsaigheach neo-dh¨thchasach a dh'fhaodas a bhith na dhuilgheadas le bhith a' cur sgÓil air ar lusan d¨thchasach coille mar a tha an aimsir a' fÓs nas blÓithe is nas fliche. Bidh cuid de na gnŔithean ¨ra nam plÓighean no adhbhraichidh iad galaran, agus ann an cuid de shuidheachaidhean sgaoilidh gnŔithean plÓigheach nas fharsainge no bidh iad nas milltiche ann an sýde ¨r.

An urrainn dha gnŔithean gabhail ri/no fÓs suas ri sýde chaochlaideach?

Tha comas eadar-dhealaichte aig gnŔithean a bhith a' gabhail ri atharrachadh gnÓth-shýde. Bidh seo an urra ri dŔ cho comasach 's a tha iad air gluasad gu Óiteachan ¨ra le sýde fhreagarrach agus ri inbheachd, farsaingeachd is ceangailteachd na h-Órainne sa bheil iad. Bheir sinn cuideachadh dha gnŔithean airson gabhail ri suidheachadh le bhith a' riaghladh na d¨thcha gu faiceallach agus le bhith a' ceangal Óiteachan le Órainnean coltach ri chŔile. Dh'fhaodadh cuid de ghnŔithean nach fhaigh air sgaoileadh gu furasta a ghluasad gu suidheachaidhean ¨ra.

Faigh tuilleadh a-mach mu ghnŔithean na h-Alba.

á

English versionLast updated on Friday 20th April 2012 at 12:07 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo