. Buaidh ann an Alba - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Buaidh ann an Alba / Impacts in Scotland

'S e atharrachadh gnÓth-shýde an cunnart singilte as motha a tha fa chomhair obair-nÓdair na h-Alba.

Tha astar anabarrach an atharrachaidh ann an gnÓth-shýde a dh'adhbhraich an duine a' cur lusan is beathaichean, nach urrainn iad fhŔin a leasachadh luath gu le˛r, ann an cunnart. Tha seo a' tachairt aig an Óm tha lÓthair, agus bheir an d˛igh anns an dŔilig sinn ris buaidh, chan ann a-mhÓin air gnŔithean fa leth agus air ar cruthan-týre s˛nraichte, ach cuideachd air ar d˛igh-beatha, ar n-eaconamaidh agus air ar cultar.

Tha atharrachadh gnÓth-shýde a' toirt cunnart gu na gnŔithean agus na h-Órainneachdan a tha a' dŔanamh Alba s˛nraichte; eadar eun an t-sneachda, agus Órainn a' dol air ais leis cho beag 's a tha de shneachd air beanntan na h-Alba gach bliadhna, agus na gnŔithean gun Óireamh a tha an urra ri boglaichean m˛nach a thathas an d¨il a thiormaicheas an-Óirde. Ma chailleas sinn na gnŔithean sin bidh nÓdar is cruthan-týre nas truaighe, ach fÓgaidh sin Alba fhŔin nas bochda cuideachd.

Tha ar nÓdar agus ar cruthan-týre air leth cudromach a thaobh soirbheachadh na h-Alba. Tha timcheall air 93,000 obair an urra riutha an-drÓsta agus tha iad a' cinneasachadh c˛rr air ú2 billean ann an GVA (luach iomlan), agus c˛rr air 75% dhen sin a' tighinn bho turasachd. Tha mu 87% de luchd-turais a tha a' tighinn a dh'Alba ag rÓdh gur e na seallaidhean Ólainn agus am fiadh-bheatha a tha gan tÓladh a dh'Alba.

Bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh dhýreach air sluagh na h-Alba. Mar eisimpleir, tha Órdachadh ann an ýrean na mara na chunnart mh˛r, agus ceithir de na c˛ig bailtean as motha ann an Alba suidhichte ris a' chosta. Tha atharrachadh gnÓth-shýde cuideachd a' cur cuideam a bharrachd air ar talmhaichean agus dh'fhaodadh seo l¨ghdachadh a dhŔanamh air ar comas airson bÓrr a chur agus air tŔarainteachd fad-¨ineach ar bidhe.

Cuidichidh an d˛igh anns am bi sinn a' riaghladh ar n-obair-nÓdair agus ar cruthan-týre le bhith a' l¨ghdachadh buaidh atharrachadh gnÓth-shýde ann an Alba. Seall ris an duilleig againn air Cothroman dha nÓdar agus dha daoine airson fiosrachadh a bharrachd.

English version

Twinflower.  ęLorne Gill/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Buaidh air nÓdar & cruthan-týre

Faigh tuilleadh a-mach mu mar a thathas a' meas a bheir atharrachadh gnÓth-shýde buaidh air nÓdar is cruthan-týre na h-Alba.

Tuinn a' bualadh air cladach.  ęLorne Gill Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

DŔ tha seo a' ciallachadh dhuinn

Faigh tuilleadh a-mach mu mar a bheir na nithean sin buaidh air sluagh is eaconamaidh na h-Alba.