. A' Gnýomhachadh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' Gnýomhachadh

DŔ as urrainn dhuinn a dhŔanamh?

Faodaidh sinn rudeigin a dhŔanamh an-drÓsta airson taic a chur ri ar gnŔithean is ar n-Óiteachan fiadhaich. Faodaidh buannachdan luachmhor a thighinn bho bhith a' dŔanamh cinnteach gu bheil riaghladh a' cruthachadh r¨m dha gnŔithean, eag-shiostaman agus modhan nÓdarra airson fÓs suas ri atharrachadh gnÓth-shýde.

Seo cuid de na sgeulachdan soirbheachail...

Ag ath-stŔidheachadh ýrean uisge mh˛intichean

Tha a bhith ag Órdachadh clÓr-uisge mh˛intichean is bhoglaichean a bh' air an drŔanadh roimhe a' toirt cothrom dha lusan m˛intiche, leithid c˛inneach fharsaing, fÓs is mar sin a' cuideachadh le bhith a' gleidheadh is ag Órdachadh st˛radh carboin, a' meudachadh Óireamh bhiastag, e˛in m˛intich etc. Gheibhear eisimpleir aig Methven Moss external site .

A' cruthachadh raon dýle

Faodar comas raointean dýle a chleachdadh airson tuileachadh nas fhaide shýos san t-sruth a l¨ghdachadh tro bhith a' st˛radh uisge dýle mar aig White Cart Water.

A' cruthachadh bhoglaichean

Faodaidh prýomh phÓirt a bhith aig fÓsmhorachd is Órainnean bhoglaichean ann a bhith a' l¨ghdachadh astar sruthaidh bho raointean-glacaidh agus a' s¨ghadh na tha a' taomadh a-mach bho raointean-glacaidh. Lorg tuilleadh aig └rdachadh raon-glacaidh Abhainn Eadaraig external site .

Cruthachadh Órainn oirthireach

Mar a tha ýrean na mara ag Ŕirigh, faodar fideachan, d¨in ghainmhich agus bÓigh oirthireach a chall mur eil r¨m gu le˛r aca airson gluasad a-steach no ma tha tŔarmainn cruaidh oirthireach gam bacadh. Far a bheil sin comasach tha ath-rŔiteachadh a' toirt cothrom dha Órainnean oirthireach an dŔanamh fhŔin suas ri Órdachadh ýrean-mara a thuilleadh air a bhith a' tabhann seirbheis dýon bhog. Lorg tuilleadh aig BÓgh Neig.

A' co-cheangal fearann-coillteach

Faodaidh trannsaichean Órainne eadar lÓraichean coillteach cuideachadh a thoirt dha gnŔithean iad fhŔin a dhŔanamh suas ri atharrachadh gnÓth-shýde. Le bhith a' leasachadh farsaingeachd, roinn is staid fearann-coillteach gheibhear cuideachd air leasachadh a dhŔanamh air s¨bailteachd fa chomhair buaidh atharrachadh gnÓth-shýde. Faigh tuilleadh a-mach mu ath-nuadhachadh fearann-coillteach d¨thchasach aig Coille Dhubh nam Marbh external site no Gleann Fionnghlais external site .

└iteachan uaine bailteach

Faodamaid preasan is craobhan d¨thchasach a chleachdadh timcheall air togalaichean is Óiteachan poblach. Nuair a thathas gan riaghladh bho thaobh fiadh-bheatha, faodaidh gÓrraidhean is Óiteachan uaine bith-iomadachd a chuideachadh gus fÓs cleachdte ri atharrachadh gnÓth-shýde. Faigh tuilleadh a-mach aig GreenSpace Scotland external site .

á

á

English versionLast updated on Thursday 10th May 2012 at 15:45 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo