. Atharrachadh gnÓth-shýde - Scottish Natural Heritage
skip to main content
  • Home »
  • Atharrachadh gnÓth-shýde

Atharrachadh gnÓth-shýde / Climate Change

 ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Daoine, nÓdar & atharrachadh gnÓth-sýde

Tha daoine nam pÓirt de iomadachd bheairteach nÓdair na h-Alba. Mar phÓirt de nÓdar tha atharrachadh gnÓth-shýde a' toirt buaidh oirnn uile.

Balach agus duilleag ęG.Logan/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Cothroman dha nÓdar & dha daoine

Gheibh sinn uile air co-obrachadh le nÓdar gus leasachadh m˛r a thoirt air an d˛igh sa bheil sinn a' dŔiligeadh ri atharrachadh gnÓth-shýde.

Uisge ╚ireann ę Lorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Buaidh ann an Alba

'S e atharrachadh gnÓth-shýde an cunnart singilte as motha a th' ann a thaobh nÓdar na h-Alba, agus mar sin a thaobh ar d˛igh-beatha, ar n-eaconamaidh agus ar cultair.

Neach-turais agus fachach, TŔarmann NÓdair NÓiseanta Noss, Sealtainn ęLorne Gill/SNH Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

A' cuideachadh nÓdar gus cuideachadh a thoirt dhut

Feumar obrachadh c˛mhla a-nis airson Óite a chruthachadh dha gnŔithean, eag-shiostaman is leasachadh nÓdarra gus am faighear air gabhail ri atharrachaidhean gu soirbheachail.

TrÓlair ęChris Martin/SNH. Airson fiosrachadh mu ch˛raichean leth-bhreacan, cuir fios gu Leabharlann ╠omhaighean Dualchas NÓdair na h-Alba air F˛n 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Searbhachadh cuain

Ged is ann o chionn ghoirid a thÓinig e am follais, tha buaidh mh˛r gu bhith aige mar a bhios te˛dhachd na cruinne a' meudachadh ri linn atharrachadh gnÓth-shýde.