. GÓirneilearachd le clann - Scottish Natural Heritage
skip to main content

GÓirneilearachd le clann

Tha ceasnachd chloinne a' dŔanamh dÓn-thuras mýorbhaileach lÓn bheathaichean fiadhaich, dl¨th-choilltean is coilltean a-mach Ó bhith sgr¨dadh an t-saoghail tro lios - agus 's e deagh eacarsaich a th' ann cuideachd!

Sgoiltean

Tha grunn bhuidhnean ann a bheir cuideachadh dha tidsearan brosnachail airson gÓrraidhean nan sgoiltean a thionndadh bho bhith nam fÓsaichean concrait gu bhith nan rumannan teagaisg a-muigh, a tha uile gu lŔir brosnachail is inntinneach. 'S e buidheann chathrannais Albannach a th' ann an Grounds for Learning external site a chuidicheas le bhith a' leasachadh gÓrraidhean sgoile airson bith-iomadachd. Tha Bogsaichean Ghoireasan GÓrraidhean Sgoile aca cuideachd, a tha loma-lÓn le fiosrachadh is gnýomhan, a dh'fhaodas sgoiltean,aig a bheil ¨idh sa leithid, fhaighinn air iasad. Cuir fios gun Oifigear Ionnsachaidh Grounds for Learning as fhaisge ort airson tuilleadh fiosrachaidh.

Tha raon thabhartasan ri fhaighinn airson leasachaidhean den t-se˛rsa sin a mhaoineachadh, agus airson comhairle fiosrach a thoirt a-steach airson do chur air an t-slighe cheart. Dh'fhaodadh tabhartasan, dýreach no ann an compÓirteachas led ¨ghdarras ionadail, a bhith againn cuideachd airson pr˛iseactan bith-iomadachd sgoile.

Goireasan dha pÓrantan, luchd-c¨raim no clubaichean ˛igridh

Bheir m˛ran de na goireasan a tha liostaichte sna ceanglaichean co-cheangailte sti¨ireadh seachad cuideachd dha neach sam bith a tha airson brosnachadh is piobrachadh a thoirt dha clann airson a dhol an sÓs ann an GÓirneilearachd airson Beatha. Ma tha thu nad phÓrant, smaoinich mu bhith a' cur pÓirt ded lios a thaobh mar ionad s˛nraichte dhad phÓiste. Tha clann a' faighinn tlachd mh˛r bho bhith a' cur sýol agus ga fhaicinn a' fÓs - gu h-Óraidh ma gheibh iad air an toradh ithe. Bheir eadhon dhÓ no trý phlanntraisean pheasraichean nan lios beag fhŔin, beagan meannt ann am poit a dh'fhaodas iad ithe no ne˛inean-grŔine de dh'Óirde 3m airson dealain-dŔ a thÓladh, brosnachadh fad-beatha dhaibh airson rudan fhÓs agus c¨ram a bhith aca dhan t-saoghal nÓdarra.

Airson tuilleadh bheachdan fhaighinn airson obair eile a dh'fhaodas clann a dhŔanamh faic an duilleag againn ann an Sp˛rs le Clann.

á

á

English versionLast updated on Wednesday 18th April 2012 at 12:53 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo