. Campachadh - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Campachadh

Cuir do theanta suas, air trigh shmhach no ann an gleann iomallach, tha campachadh ann an Alba na chur-seachad a bheir dhut rachadh is tlachd.

Mur eil thu a' coimhead airson fiosrachadh de fhor iomallachd tha raon farsaing de lraichean campachaidh external site , air an deagh uidheamachadh, ri fhaighinn. Ach ma tha didh agad air rudeigin nas dine carson nach fheuch thu campachadh iomallach air falbh bhon a cofhurtachdan bhaisteach, a' cuimhneachadh a bhith a' cumail ri Cd Slighean Dthchail nah-Alba external site .

Seo beagan fiosrachaidh dhut:

Salchar daonna
Thoir sgreadhail leat agus tiodhlaic do shalchar fhin agus min air falbh bho uisgeachan fosgailte, bho aibhnichean is uillt.

Lasadh theintean
Na gerr is na dan milleadh air craobhan. Cleachd stbha ma ghabhas sin a dhanamh. Ma dh'fheumas teine fosgailte a bhith agad biodh e beag agus fo smachd agad agus cuir s dheth mus fg thu.

Sgudal
Thoir leat do sgudal air fad agus tog sgudal eile a ch thu.

Pirceadh
Cleachd pirc chraichean ainmichte far an gabh sin a dhanamh agus na cuir bacadh air rathad no frith-rathad, air slighe a-steach gu achadh no togalach.

Thoir an ire
Tha frith-laghan ra a thaobh campachadh air taobh an ear Loch Laomainn bho chionn 1 gmhios 2011. Tha e a-nis an aghaidh an lagha a bhith a' campachadh ann an ite sam bith ann an taobh an ear Loch Laomainn seach na h-iteachan campachaidh ainmichte, eadar 1 Mrt agus 31 Dmhair. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios gu ghdarras Pirc Niseanta Loch Laomainn is nan Trisichean external site .

English versionLast updated on Wednesday 18th April 2012 at 12:33 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo