. A' faire air fiadh-bheatha - Scottish Natural Heritage
skip to main content

A' faire air fiadh-bheatha / Wildlife watching

Fiadh-bheatha na h-Alba - dŔ tha cho s˛nraichte mun deidhinn? A thaobh domhantachd 's e d¨thaich bheag a th' ann an Alba, ach tha i m˛r an co-cheangal ri sÓr fhiadh-bheatha. Tha cuid de na h-Órainneachdan nÓdarra as prýseile agus as s˛nraichte san t-saoghal ann an Alba. Tha an Órainneachd nÓdarra seo na suidheachadh dha iomadachd mhýorbhaileach de fhiadh-bheatha tron bhliadhna. 'S iad na seachd gnŔithean fhiadh-bheatha a leanas as tlachdmhoire agus as dualaich a tha a' comharrachadh iomadachd rÓitheil is talmhaidh na d¨thcha:

Gheibh thu fiosrachadh mu a bhith a' faire air na gnŔithean sin aig Visit Scotland external site no Wild Scotland Calendar external site . Lean na ceanglaichean gu h-ýosal gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu Óiteachan air am faod thu tadhal agus mu rudan ri dhŔanamh, a thuilleadh air molaidhean airson dŔanamh cinnteach nach cuir thu dragh no nach mill thu am fiadh-bheatha a thÓinig thu a mhealtainn.

Clann a' faire air fiadh-bheatha, TŔarmann NÓdair NÓiseanta Tentsmuir 2009. ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Far am faicear fiadh-bheatha

Tha m˛ran Óitean ann an Alba far am faodar fiadh-bheatha fhaicinn. Lorg beachdan air Óitean air am faodar tadhal.

Neach-turais agus fachach, TŔarmann NÓdair Naiseanta Noss, Sealtainn  ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

A' faire gu c¨ramach air fiadh-bheatha

Tha e brosnachail a bhith a' faire air fiadh-bheatha ach feuch gun dŔan thu sin gu c¨ramach. Lean an sti¨ireadh sýmplidh seo.Last updated on Thursday 15th March 2012 at 10:07 AM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo