. Slighean cnuic is cead an rathaid - Scottish Natural Heritage
skip to main content

Slighean cnuic agus cead an rathaid

An robh ceist ort a-riamh mu co thuige a bha na puist-se˛laidh meatailt uaine is geal ud a' dol agus mu c˛ a chuir ann iad? 'S e Buidheann Cead is Cothroman Rathaid na h-Albaá(giorraichte gu Scotways) a chuir suas iad airson slighean cead an rathaid, far a bheil cothrom aig daoine a dhol, a chomharrachadh.

Tha 7,000 slighe cead an rathaid clÓraichte ann an Alba, agus 's d˛cha m˛ran eile nach eil clÓraichte. Tha cuid de shlighean den t-se˛rsa sin, mar an Lairig Ghru, rathad Órd dhr˛bhairean tron Mhonadh Ruadh, a' toirt fad latha de choiseachd tro dh¨thaich iomallach, ged a tha cuid glŔ ghoirid agus ann an suidheachaidhean bailteach.

Tha beairteas fiosrachaidh mu cead an rathaid air lÓrach-lýn Scotways external site á agus tha e na dheagh thoiseach t˛iseachaidh airson ceistean a dh'fhaodadh a bhith ort leithid 'Ciamar a tha slighe a' dol na chead rathaid?' No 'A bheil feum air cead an rathaid a-nis agus saorsa an rathaid ann?'

Tha Scottish Hill Tracks, leabhran bho Scotways, a' toirt cunntas air 350 slighe tro na cnuic is na m˛intichean, m˛ran dhiubh nan cead an rathaid. Tha bileag an-asgaidh aig Scotways cuideachd, Walking in the Lammermuir Hills external site a tha a' toirt cunntas air 5 slighean air am faodar a dhol gu furasta bho D¨n ╚ideann, nam measg an t-seann shlighe, Rathad an Sgadain, a bhitear a' cleachdadh airson sgadan saillte a thoirt bho D¨n BÓrr gu Labhdar.

Ceuman dualchais

Le cuideachadh bhon mh˛r-shluagh, tha Scotways air a bhith a' toirt fiosrachadh am follais mu shlighean traidiseanta a bhathas a' cleachdadh airson malairt, c¨l-mh¨taireachd agus taistealachd agus mar r˛idean armailteach. Faodaidh tu sgr¨dadh a dhŔanamh air lÓrach-lýn Ceuman Dualchais external site airson an t-se˛rsa ceum anns a bheil ¨idh agad, agus cuideachd a thaobh suidheachadh an Óite. A thuilleadh air a bhith a' brosnachadh dhaoine gu bhith a' leantainn cas-cheuman ar sinnsearan air na r˛idean-m˛ra Órsaidh sin, tha Scotways airson cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil fiosrachadh a bharrachd mu na slighean sin.

á

á

English version


Last updated on Thursday 20th March 2014 at 14:38 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo