. └iteachan far am faodar a dhol - Scottish Natural Heritage
skip to main content

└iteachan far am faodar a dhol / Where to go

Tha m˛ran de thýr na h-Alba furasta a ruighinn agus fosgailte airson rannsachadh a dhŔanamh oirre. Chan eil pÓircean, Óiteachan gorma, coilltean agus ceuman ionadail fada air falbh aig Óm sam bith, ge bith an ann ann am meadhan baile m˛ir no ann am baile beag a tha thu a' fuireach. A thuilleadh air na h-Óiteachan as tlachdmhoire is as goireasaiche, tha gu le˛r de dh'Óiteachan iomallach is fiadhaich ann an Alba far am faigh thu air falbh bho ¨praid na beatha.

Faodaidh tu a dhol a dh'Óite sam bith far a bheil cead ruigsinneachd no far a bheil ullachadh airson cleachdadh poblach. Ge bith cÓit an tŔid thu, cuimhnich gun lean thu ceuman sýmplidh airson dýon na h-Órainneachd agus gum bi spŔis agad dha feuman chÓich, co-dhi¨ am bi thu ag obair air an fhearann no a' mealtainn a' bhlÓir a-muigh.

Neach-tadhail a' faire air an t-seallaidh Ós an t¨r-seallaidh, TŔarmann NÓdair NÓiseanta Flanders Moss faisg air Sruighlea ę Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

└iteachan a thadhal air

Faigh tlachd Ó coilltean & frýthean; marannan & oirthirean; cnuic & beanntan; bailtean beaga & m˛ra; aibhnichean & lochan.

A' coiseachd Slighe a' Ghlinne Mh˛ir  ęLorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

Slighean a rannsaich

Lorg a-mach ceuman ionadail no slighean fada airson am mealtainn air do chois, air baidhsagal no air each. Fuirich faisg air an dachaigh no rach dha na cnuic is na glinn.

TŔarmann NÓdair NÓiseanta R¨im ęLorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir f˛n gu 01738 444177 no thŔid gu www.snh.gov.uk

TeÓrmainn NÓdair agus PÓircean

Lorg tuilleadh a-mach mu Óiteachan air feadh Alba a tha math airson am blÓr a-muigh a mhealtainn, a' gabhail a-steach TŔarmainn NÓdair is PÓircean NÓiseanta.Last updated on Monday 12th March 2012 at 16:05 PM. Cliog an seo airson beachd a thoirt air an duilleag seo