. A' mealtainn am blr-a-muigh - Scottish Natural Heritage
skip to main content
  • Home »
  • A' mealtainn am blr-a-muigh

A' mealtainn am blr a-muigh / Enjoying the outdoors

Suaicheantas Toilseachasan Smplidh SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Toileachasan smplidh

Tha obair ndair dreach air do stairsich. Tha an iomairt againn gad bhrosnachadh airson a dhol a-mach agus cur-seachadan smplidh na beatha a mhealtainn, ge bith cit am bi thu.

A' coiseachd coin  Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Carson am blr-a-muigh?

Faigh a-mach mu dheidhinn Alba, rannsaich do sgre fhin agus meal na sochairean a tha a' tighinn bho bhith a-muigh nas trice.

Neach-turais a' leughadh bileag, Gleann Fisidh, Pirc Niseanta a' Mhonaidh Ruaidh Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

iteachan far am faodar a dhol

Faigh barrachd a-mach mu iteachan snraichte air am faodar tadhal leithid Tarmainn Ndair agus Pircean Niseanta. No rannsaich ceuman agus slighean.

Daoine a' coiseachd air frith-rathad, Gleann Sannox, Eilean Arainn Lorne Gill/SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

D n mi?

Eadar coiseachd is tadhal air iteachan, gu obair saor-thoileach is girnealaireachd airson fiadh-bheatha, lorg cuid de na rudan a dh'fhaodas tu a dhanamh an seo.

Neach-turais agus fachach, Eilean Noss, Sealtainn Lorne Gill/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

D ch mi?

Tha iomadachd iongantach de dh'rainneachdan, fhiadh-bheatha is ghelas ann an Alba ri rannsachadh is a mhealtainn. Sgrd beachdan an seo airson do thladh a-mach.

Bileag Cd Slighean Dthchail na h-Alba SNH. Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

Do chraichean slighe

Ge bith cite an tid thu biodh fios agad mu na ceuman smplidh a dh'fheumas tu a ghabhail airson an rainneachd a dhon is airson a bhith cramach mu feuman an fheadhainn a tha ag obair innte no ga mealtainn.

Kirkgate Park, Ceann Rois George Logan/SNH Airson cead fhaighinn dealbhan SNH a chleachdadh cuir fn gu 01738 444177 no thid gu www.snh.gov.uk

A' cur cuairt air digh

A' dol nas fhaide air falbh? Gabh ine airson a mhealtainn agus faigh comhairle mu bhith a' cur do thurais air digh.